Apie profesines sąjungas Lietuvoje ir visame pasaulyje (1 dalis)

Profesinė sąjunga tai – savanoriška, savarankiška bei savaveiksminė organizacija, kuri atstovauja ir gina darbuotojų (darbuotojų sąjunga) darbo, ekonomines, socialines teises ir interesus. Darbuotojų teisę burtis į profesines sąjungas garantuoja LR Konstitucija, Visuotinių žmogaus teisių Deklaracija, Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos, ES direktyvos, jų veiklą veikla Lietuvoje ir daugelyje kitų šalių raguliuoja specialus įstatymas, Lietuvoje jis vadinamas – Lietuvos Respublikos profesinės sąjungos įstatymas. Jų steigimąsi ir veiklą visose šalyse reglamentuoja būtent šis specialus įstatymas. Be to, šis įstatymas suteikia daug laisvės pačiai profesinei sąjungai, taip teigiu, nes daugelį dalykų susijusių su profsąjunogos veikla leidžiama nustayti ir reguluoti pačiai profesinei sąjungai – kaip pvz.: įstojimą ir išstojimą iš konkrečios profesinės darbuotojų sąjungos reglamentuoja ne įstatymai, o pati profesinė sąjunga nustato įstojimo ir išstojimo tvarką savo įstatuose. Be to, būtent įstatuose numatoma kokią tvarka profesinė sąjunga gali sustabdyti ar nutraukti savo veiklą (savo veikla nutraukti ar sustabdyti gali tik pati profesinė sąjunga arba teismas priimdamas sprendimas – šis sprendimas priimamas tik tada kai profesinės sąjungos veikla prieštarauja įstatymams ar ji padaro atitinkamus pažeidimus pažeisdamas įstatymo normas, viešąją tvarką ar gerą moralę).

Truputį apie darbuotojų profesinių sąjungų kūrimąsi: Dabartinių profsąjungų ištakos siekia jau nuo viduramžių, kada amatininkai jungėsi į cechus ir gildijas (kaip dabar profesines sąjungas) pagal darbo kvalifikaciją, pobūdį, amatą bei konkretaus amato kategorijas – tokias kaip mokinys, pameistrys, meistras ir kt. Istorijoje teigiama, kad pirmoji profesinė sąjunga pasaulyje susikūrė apie 1720 metuss, ne kur kitur kaip Didžiojoje Britanijoje – kai7000 anglų amatininkų – siuvėjų susivienijo į profsąjungą, siekdami išsireikalauti didesnio darbo užmokesčio bei viena val. trumpesnss darbo dienas. Jie rinko profesinės sąjungos nario mokestį ir apie tai buvo daromi artitinkami įrašai kasos knygose. Žinoma, tuometiniams darbdaviams tas nepatiko, nes kenkė jų verslui bei gaunamoms pajamoms, taiga jie apskundė šią sąjungą parlamentui ir parlamentas uždraudė darbininkams vienytis į sąjungas. Vėliau tai pasikeitė.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>